ABPmart loading

ใช้ทีน็อตเพื่อยึดวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ พลาสติก หรือวัสดุผสมในลักษณะที่จะทิ้งพื้นผิวเรียบไว้ ทำให้เหมาะสำหรับการประกอบทุกประเภท รวมถึงในการผลิตของเล่นบางประเภท เช่น สไลเดอร์ น็อตทีมีลำตัวยาวและมีหน้าแปลนที่ปลายด้านหนึ่ง

ที น๊อต