ABPmart loading

ขันให้แน่นกับน็อตหลักเพื่อยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา การบีบน็อตขันเข้ากับน็อตหลักจะทำให้ฟัน/หนามภายในของน็อตขันเกลียวบีบเกลียวของโบลต์ ล็อคทั้งน็อตขันและน็อตหลักให้เข้าที่ เมื่อเข้าที่แล้ว จะไม่สามารถคลายเกลียวน็อตหลักได้โดยไม่ตั้งใจ

หัวน๊อตล๊อคแบบปั๊ม (ชุบซิ้งขาว)